കൊടുവള്ളി നഗരസഭ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Saturday, October 10, 2020

കൊടുവള്ളി നഗരസഭ  വാർഡ് 14ലെ ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Tags