വിലാസം

കൊടുവള്ളി നഗരസഭ കാര്യാലയം

കൊടുവള്ളി പി.ഒ
കോഴിക്കോട് ജില്ല
പിന്‍ : 673572
ഫോണ്‍ : 0495 - 2210238
ഇ-മെയില്‍:koduvallymunicipality@gmail.com

വെബ് വിലാസം:https://koduvallymunicipality.lsgkerala.gov.in/