ഭരണ സംവിധാനം

ജീവനക്കാരും സെക്ഷനും

ക്രമ നം പേര് സെക്ഷൻ ഫോൺ നമ്പർ
1 ജസീല കെ കെ A1 9526506674
2 സുരേഷ് കെ കെ  G1 9495890312
3 ധീഷ സി G2 9496328031
4 സാലിഹ് ഇ കെ  G3 9946275453
5 ഷാജി ആർ പി G4 9496441149
6 സുലൈഖ  E1 9745076771
7 രിസ്ല  E2 6235631048
8 ആശ തോമസ്  H1 9656896366
9 സുബിന വി ടി  H2 8606364486
10 ജിൻഷ ടി കെ R1 9605975614
11 ഹസ്സൻകുട്ടി R2 9747413132