വിവരാവകാശം

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസര്‍

  • സുജിത് പി

           സൂപ്രണ്ട്
           കൊടുവള്ളി നഗരസഭ
           ഫോൺ : 0495-2210238
  • അനിൽകുമാർ എം 

    മുനിസിപ്പല്‍ എഞ്ചിനിയർ
     കൊടുവള്ളി നഗരസഭ
     ഫോൺ : 0495-2210238

 

  • ശശി നടുവിലക്കണ്ടി

           ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ
           കൊടുവള്ളി നഗരസഭ
           ഫോൺ : 0495-2210238

 

വിവരാവകാശ അപ്പീല്‍ അധികാരി

  • പ്രവീൺ എ 

           മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഗ്രേഡ് -III
           കൊടുവള്ളി നഗരസഭ
           ഫോൺ : 0495-2210238