വസ്തു നികുതി നിരക്ക് കരട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ

Posted on Saturday, May 20, 2023

നമ്പർ: ആർ1-2848/2023                                                                                                                                                              തീയതി: 19.05.2023

Tags

KSWMP

Posted on Wednesday, March 1, 2023

The Kerala Solid Waste Management Project has been designed to strengthen the institutional and service delivery systems for solid waste management in Kerala, with the aim of ensuring that the towns and cities of Kerala are clean and liveable.The Government of Kerala is being supported by the World Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) in this project, which will help the state adopt global best practices in managing its solid waste. The project will support the 93 Urban Local Bodies (87 municipality and 6 corporations) of the state.

Tags

കൊടുവള്ളി നഗരസഭ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Saturday, October 10, 2020

കൊടുവള്ളി നഗരസഭ  വാർഡ് 14ലെ ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Tags

കൊടുവള്ളി നഗരസഭ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Posted on Saturday, October 10, 2020

കൊടുവള്ളി നഗരസഭ വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Tags